När du ska bygga nytt på ny mark

Det sägs att ett hus konstruktion inte blir bättre än dess grund, och det ligger en hel del i det påståendet. Det samma gäller den grund som man bygger för att dra en väg, motorväg eller ett järnvägsspår på marken. Det gäller för alla konstruktioner som man är tvungen att göra. Innan man bestämmer de volymer som man bör schakta i området måste man alltid göra en noggrann inmätning och med den inmätningen som grund göra en geoteknisk analys. Med den geotekniska analysen som grund kan man sedan beräkna konstruktionens omfattning och storlek. Först då kan man bygga när man vet vad marken kan bära.

Det finns hemska exempel på hus som har rasat som korthus

Det finns ju förskräckliga exempel på byggen i utlandet där man antagligen inte har gjort några inmätningar innan man startade byggnationen. Det är fall då hus har rasat ihop därför att marken inte har hållit för den storlek på konstruktion som man har byggt. Antagligen har man varit för girig och byggt för stor konstruktion för den slags mark som man har byggt på. När det sedan har skett en jordbävning i området har huset fallit ihop som ett korthus. På andra ställen visar det sig att grunden inte har byggts med tanke på höjden på bygget, eller så har stadsplaneringsnämnden mutats och byggfirman har fått godkännanden som de egentligen inte ska ha för den typ av byggen som de har låtit uppföra.

I Sverige är vi noga med inmätningar innan man bygger

Det är i de fallen som man är glad att det är i Sverige som man bor, som inte låter byggherrar bygga på mark som inte klarar av byggnaden eller vägen eller spåret som man ska låta människor färdas på eller bo på. Det skulle vara en stor skandal om någon skulle låta sig mutas bara för att ett byggföretag vill bygga på en mark som inte är gjord för den sortens konstruktioner. Någonstans vill man kunna lita på att det görs efter reglerna och att det finns myndigheter som hellre ser till människors säkerhet än till giriga byggherrar som vill göra snabba vinster. De specialister som finns måste man kunna lita på när det kommer till mark och konstruktion, när det kommer till byggnader som hyser människor eller vägar och spår där människor ska färdas på.

Ska du göra inmätningar på en mark som du vill bygga på? Då kan du läsa mer här.

18 Nov 2018